30 Jan
Konstytuceń Republiku Cieru-Orzentału
Konstytucja Ziemii Wschodniej


Rozdział I PAŹ - Państwo

Art.1 Republika Ziemii Wschodniej, zwana dalej Republiką jest niezależnym, demokratycznym I unitarnym państwem prawnym, dbającym o zasady egalitaryzmu socjalnego, pluralizmu politycznego I godności obywatela

Art.2 Władza należy do Narodu, który sprawuje ją bezpośrednio w referendum, lub przez przedstawicieli

Art.3 Sprawy uzyskania, zachowania I utraty obywatelstwa reguluje Ustawa

Art.4 Gwarantuje się wolność tworzenia partii politycznych, o ile te nie stoją w sprzeczności z ideami demokracji

Art.5 Traktaty międzynarodowe I przyjęte w nich zobowiązania przyjęte przez parlament są częścią porządku prawnego Republiki

Art.6 Symbole państwowe ustala ustawa

Art.7 Językie urzędowym jest Wenedyk, językiem roboczym język polski

Art.8 Stolicą państwa jest Fur sem Wiru


Rozdział II SENAT -Senat

Art.9 Senat jest najwyższym organem przedstaicielskim Republiki I jego jedyną władzą ustawodawczą. Ma on strukturę monokameralną

Art.10 Członkowie senatu (senatórzy) są wybierani w wolnych, bezpośrednich, tajnych I proporcjonalnych wyborach na okres 3 miesięcy. Podziału mandatów dokonuje się z pośród partii któ-re otrzymały conajmniej 15% poparcia metodą d’Honta. Dysponują oni 251 mandatami

Art.11 Za przeprowadzenie wyborów odpowiada Państwowa Komisja Wyborcza (Statarzy Dzielecły Komitat , SDK)

Art.12 Obradom izby przewodniczy wybrany przez Prezydenta Przewodniczący Senator (Prezydent Senatu)

Art.13 O ile ustawa nie wskazuje inaczej ustawa podejmowana jest zwykłą większością głosów w dwóch czytaniach

Art.14 Posiedzenia izby są jawne, o ile nie narusza to zasad bezpieczeństwa państwa

Art.15 Senatorowie dysponują immunitetem. Immunitet ten może uchylić izba na wniosek Prezydenta, albo Przewodniczącego, albo Prezydenta

Art.16 Parlament uchwala Konstytucje, ustawy organiczne, ustawy (zwykłe)

a. Ustawa organiczna dotyczy:

-prawa wyborczego

-prawa o partiach politycznych

-organizowanie I przeprowadzenie oraz przedmiot referendum

-warunki I przeprowadzenie mobilizacji

-organizacji sądownictwa

-prawa o sądownictwie

-prawa o wyznaniach

b. Ustawy organiczne przyjmowane są najmniej 3/5 głosów

c. Inicjatywa ustawy organicznej przynależy: Rządowi, Prezydentowi

Art.17 Inicjatywa ustawodawcza przynależy Prezydentowi, członkom Rządu, senatorom, grupie 3 obywateli, partii politycznej I innej organizacji pozarządowej

Art.18 Ustawa po przyjęciu przez Senat zostaje przekazana Prezydentowi. Prezyden ma prawo do weta zawieszającego które Senat może odrzucić 3/5 głosów. Prezydent może zwrócić się także do sądu konstytucyjnego o zbadanie zgodności ustawy z konstytucją

Rozdział III PREZYDENT - Prezydent

Art.19 Prezydent Republiki (Prezydent Republiku) jest naczelnym reprezentantem narodu, symbolem ciągłosci państwa, gwarantem jego niepodległości I integralności

Art.20 Prezydent czuwa nad przestrzeganiem konstytucji I własciwym funkcjonowaniu władz publicznych

Art.22 Prezydent jest wybierany w równym, powszech I bezpośrednich wyborach. Za wybranego uznaje się kandydata który otrzymał ponad połowę głosów. Jeżeli pierwsza tura nie wyłoniła zwycięzcy organizuje się drugą turę w której udział bierze dwóch kandydatów z największą pulą głosów. Kadencja Prezydenta trwa 5 miesięcy

Art.23 Ważność wyborów potwierdza Komisja Senacka badając skargi I apelacje wyborcze. 

Art.24 Prezydent powołuje Premiera (Premier Republiku) wraz z rządem, zwanym Radą Rządową (Kuziel Gwarnamiętały). Parlament powinien obdarzyć Premiera I jego rządu wotum zaufania

Art.25 Prezydent może brać udział w posiedzeniach rządu

Art.26 W sytuacjach ważkich Prezydent może zwrócić się z do Narodu z orędziem

Art.27 Prezydent może zwrócić się z prośbą do parlamentu w sprawie organizacji Referendum

Art.28 Prezydent w imieniu Republiki zawiera umowy międzynarodowe I przedstawia je do ratyfikacji parlamentowi

Art.29 Prezydent akredytuje I wysyła pracowników służb dyplomatycznych (ambasadorów)

Art.30 Prezydent jest Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych

Art.31 

a. Prezydent nadaje I ustanawia odznaczenia państwe

b. Prezydent z racji piastowania urzędu jest kawalerem Orderu Odrodzenia Narodowego I Krzyża Kapituły św. Wawrzyńca

Art.32 Prezydent nadaje stopnie generalskie

Art.33 Prezydent nadaje stopnie naukowe profesora

Art.33a Prezydent ropisuje wybory I powołuje Prezesa SDK, Prezesa banku centralnego I komisji nadzoru

Art.34 Prezydent może zostać postawiony w stan oskarzenia jedynie za zgodą Senatu

Art.35 W razie opróżnienia urzędu jego funkcje sprawuje Prezydent Senatu. O fakcie opróznienia urzędu poświadcza Senat, na wniosek Premiera w sytuacji rezygnacji Prezydenta, jego śmierci lub przeciągającej się nieaktywności, lub oskarzenia. W przeciągu trzech tygodni od opróznienia urzędu Przezydent Senatu zobowiązany jest rozpisać wybory


Rozdział IV KUZIEL GWARMIĘTAŁY - Rada Rządowa

Art.36 Rząd pod przewodnictwem Premiera sprawuje politykę zagraniczną I wewnętrzną kraju

Art.37 Rząd składa się z Premiera, Ministrów (Minister) I członków Rady (Miębir Kuzielu)

Art.38 Premier:

1. Kieruje pracami rządu

2. Mianuje burmistrzów, oraz pełni funkcje nadburmistrza miasta stołecznego

3. Zarządza publikację aktów prawnych w Dzienniku Ustaw (Dzejarz Leżu)

Art.39 Premier może być odowłany jedynie przez Senat przez wyrazenie wotum nieufności

Art.40 Rząd podejmuje uchwały (kolegialnie) I wydaje decyzje (jednoosobowo)

Art.41 Rząd czuwa nad wykonaniem ustaw 

Art.42 Rząd wykonuje swoje funkcje do czasu powołania I wyrażenia wotum zaufania kolejnemu rządowi

Art.43 Rząd oraz każdy z jego członków jest zobowiązany do odpowiedzi na pytanie członków parlamentu w terminie 3 dni

Art.44 Premier powołując członków rządu powołuje Ministerstwa (Ministerza)

Rozdział V MODZIEKWAR KONSTYTUCENIU - Zmiany konstytucji

Art.45 Zmiany konstytucji mogą być zapoczatkowane jedynie przez Prezydenta Republiki.

Art.46 Inicjatywę zmiany części konstytucji mogą być zainicjonowane przez Prezydenta lub Rząd

Art.47 Celem zmiany konstytucji zgodnie z trybem art. 45 Prezydent powołuje Konstytuante (Kuziel Konstytuceniu) celem przygotowania projektu zmiany. Zmiana powinna byc zaakceptowana przez 2/3 parlamentu oraz naród w referendum

Art.48 Zmiany konstytucji zgodne z trybem art.46 powinny być zaakceptowane przez 3/5 parlamentu

/-/ Jębruży Radwiły-Pom
/-/ Żowana Poniatyka
vice-Przewodnicząca Komitetu Rządowego


Art.49 Do czasu wyborów funkcje prezydenta pełni Przewodniczący Komitetu Rządowego Jębruży Rawidły-Pom, funkcje premiera Żowana Poniatyka; kompetencje parlamentu pełni Komitet Rządowy

Art.50 Ustawa Konstytucyjna wchodzi w życie w chwili podpisania jej przez członków Komitetu Rządowego 

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING